5. ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

         สัตว์มีระบบหมุนเวียนเลือดคล้ายกับมนุษย์ คือ มีหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดและลำเลียงสารอาหาร   
 แก๊สต่าง ๆ  ไปสู่เซลล์ นำของเสียออกจากเซลล์เพื่อกำจัดออก ระบบไหลเวียนเลือดของสัตว์ แบ่งได้เป็น
2 ชนิด  คือระบบหมุนเวียนของเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ซึ่งระบบหมุนเวียนเลือด
ทั้ง  2   แบบมีลักษณะ ดังนี้

ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด

 

 ตัวอย่างระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

5.1  แมลง

ภาพที่ 5.1 ระบบหมุนเวียนเลือดของแมลง
ที่มาภาพ : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/biology5_1/lesson1/index1_3.php

ระบบหมุนเวียนเลือดแมลง

5.2 ไส้เดือนดิน

ภาพที่ 5.2 : ระบบหมุนเวียนเลือดของไส้เดือนดิน
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/natthawut47533/

5.3 ปลา

ภาพที่ 5.3 ระบบหมุนเวียนเลือดของปลา
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/puttarinra555/bth-thi-ระบบหมุนเวียนเลือดปลา

5.4  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ภาพที่ 5.4 ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/hatyaiwit.ac.th/circulatory-หมุนเวียนเลือดกบ

5.5 สัตว์เลื้อยคลาน

ภาพที่ 5.5 ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์เลื้อยคลาน
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/hatyaiwit.ac.th/circulatory-ระบบหมุนเวียนเลือดกบ

5.6 สัตว์ปีก

ระบบเลือดนกภาพที่ 5.6 ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ปีก
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/hatyaiwit.ac.th/circulatory-

ระบบเลือดสัตว์ปีก

 

รวบรวมจาก
http://www.mvsk.ac.th/science/download/2-cerculatory.pdf สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2560

http://www.scimath.org/lesson-biology/item/7050-2017-05-23-14-01-13 สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2560
http://www.phukhieo.ac.th/…/22_หัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง.pdf สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s