7. ระบบหายใจของสัตว์บางชนิด

        การหายใจ (respiration)  ของสัตว์เป็นกระบวนการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกาย เป็นการ
นำแก๊สออกซิเจนไปใช้ทำปฏิกิริยากับสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปลดปล่อยออกมากับลมหายใจออกเช่นเดียวกับกระบวนการหายใจของมนุษย์ สัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้าง
ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแตกต่างกันไป ดังนี้

ตัวอย่างระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

7.1 ไฮดรา

ภาพที่ 7.1 : การแลกเปลี่ยนแก๊สของไฮดรา
ที่มาภาพ : http://www.suwattana.net/bio_technology/

7.2 ไส้เดือนดิน

ภาพที่ 7.2 : การแลกเปลี่ยนแก๊สของไส้เดือนดิน
ที่มาภาพ : https://de08a343-a-84edecba-s-sites.googlegroups.com/a/satreephuket.ac.th/biology5-

7.3  แมลง

ภาพที่ 7.3 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของแมลง
ที่มาภาพ : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/biology5_1/lesson1/index1_3.php

7.4 แมงมุม

ภาพที่ 7.4 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของแมงมุม
ที่มาภาพ : http://www.vcharkarn.com/lesson/1173

7.5  สัตว์น้ำบางชนิด

ภาพที่ 7.5 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของปลา
ที่มาภาพ : https://preservefood.wikispaces.com

 

7.6  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ภาพที่ 7.6 อวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สของกบ
ที่มาภาพ : https://www.slideshare.net/kasidid20309/respiration-15852376

7.7  นก

ภาพที่ 7.7 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของนก
ที่มา ภาพ :http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/biology5_1/

 

รวบรวมจาก
http://www.scimath.org/lesson-biology/item/6977-respiratory-system สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560
http://www.suwattana.net/bio_technology/page4.html     สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560
https://www.slideshare.net/kasidid20309/respiration-15852376     สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s