9. ระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด

ในเซลล์หรือในร่างกายของสัตว์ต่าง ๆ จะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิดของเสีย
จากกระบวนการเมแทบอลิซึมที่ร่างกายต้องกำจัดออกโดยการขับถ่าย ได้แก่

สัตว์แต่ละชนิดจะมีโครงสร้างในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายแตกต่างกัน  ดังนี้

9.1  ไฮดรา

ภาพที่ 9.1 การขับถ่ายของเสียของไฮดรา
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/satreephuket.ac.th/biology5-2/kar-khab-thay-khxng-

9.พลานาเรีย

ภาพที่ 9.2 โครงสร้างในการขับถ่ายของเสียของพลานาเรีย
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/satreephuket.ac.th/biology5-2/kar-khab-thay-khxng-

9.3 ไส้เดือนดิน

ภาพที่ 9.3 โครงสร้างในการขับถ่ายของเสียของไส้เดือนดิน
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/satreephuket.ac.th/biology5-2/kar-khab-thay-khxng-

9.4  แมลง

ภาพที่ 9.4 โครงสร้างในการขับถ่ายของเสียของแมลง
ที่มาภาพ : http://learnforday.blogspot.com/2017/09/

9.5 ปลา

 

ภาพที่ 9.5 โครงสร้างในการขับถ่ายของเสียของปลา
ที่มาภาพ : http://stu.rbru.ac.th/~s5415262039/auchara/E.html

9.6 นก

ภาพที่ 9.6 โครงสร้างในการขับถ่ายของเสียของนก
ที่มาภาพ : http://stu.rbru.ac.th/~s5415262039/auchara/E.html

รวบรวมจาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2554. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 4 . กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค.
พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ . 2560.ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)
https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thaithaithai/kar-khab-thay-khxng-satw/nk-laea-satw-leuxy-khlan  สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560
http://www.scimath.org/lesson-biology/item/-excretory-system สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s